ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງລູກຄ້າ

ຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າທີປ່ອນເຂົ້າມາໃນweb Toulee Shop ເເມ່ນເຟື່ອການຈັດສົ່ງເຄື່ອງໃຫ້ລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ ຈະບໍ່ເອົາໄປນໍາໃຊ້ໃນທາງອື່ນ. ລູກຄ້າໄວ້ວາງໃຈໄດ້.

Nej cov information xws li npe, chaw nyob, xov tooj. Peb tsuas siv rau kev xa khoom tuaj rau nej xwb. Peb yuav tsis siv mus ua lwm yam.  Nej tso siab tau. 

Compare

Shopping Cart