ລູກຄ້າສາມາດສັ່ງຊື້ຜ່ານWhatsApp ເເລະ Email. 

ການຈ່າຍເງີນເເມ່ນຈ່າຍຜ່ານບັນຊີທະນາຄານ

ຫລັງໄດ້ຮັບການສັ່ງຊື້ເເລະໄດ້ຮັບການໂອນເງິນຈາກລູກຄ້າແລ້ວ ພວກເຮົາຈະຈັດສົ່ງເຄື່ອງໃຫ້ລູກຄ້າຜ່ານບໍລິສັດຂົນສົ່໋ງທີມີສາຂາຢູ່ໃກ້ລູກຄ້າ.

ສໍາລູກຄ້າທີຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນສາມາດມາຮັບເອງທີບ້ານສະພັງເມີກ.

ໝາຍເຫດ: ຖັາລູກຄ້າສັ່ງຊື້ເເຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບເງີນສໍາລະຈາກລູກຄ້າ ພວກເຮົາຈະບໍ່ສົ່ງສີນຄ້າໃຫ້.

ໃຊ້ເວລາຈັກມື້ໃນການສົ່ງເຄື່ອງໃຫ້ລູກຄ້າ.

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 1-2 ມື້ ຮອດລູກຄ້າ

ຕ່າງແຂວງ 3 – 7 ມື້ຮອດລູກຄ້າອີງຕາມການສົ່ງຂອງບໍລິສັດຂົນສົ່໋ງ.

ຄ່າຂົນສົ່ງແມ່ນເເມ່ນລູກຄ້າຈ່າຍປາຍທາງຕາມລາຄາຂອງບໍລິສັດຂົນສົ່ງ

ຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າທີປ່ອນເຂົ້າມາໃນweb Toulee Shop ເເມ່ນເຟື່ອການຈັດສົ່ງເຄື່ອງໃຫ້ລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ ຈະບໍ່ເອົາໄປນໍາໃຊ້ໃນທາງອື່ນ. ລູກຄ້າໄວ້ວາງໃຈໄດ້.

Nej cov information xws li npe, chaw nyob, xov tooj. Peb tsuas siv rau kev xa khoom tuaj rau nej xwb. Peb yuav tsis siv mus ua lwm yam.  Nej tso siab tau. 

ຄໍາຖາມ: ຖ້າຊື້ມື້ນີ້ເເລ້ວຈະສົ່ງໃຫ້ມື້ນີ້ບໍ (ສໍາລັບນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)

ຄໍາຕອບ:ຖ້າຊື້ກອ່ນ4ໂມງເເລງເເມ່ນຈະສົ່ງມື້ນີ້. ໝາຍເຫດ:ເພື່ອຄວາມປອດໄພພວກເຮົາຈະບໍສົ່ງເຄື່ອງຫຼັງ6ໂມງເເລງ,ຖ້າລູກຄ້າຕ້ອງການດ່ວນດ້ວຍຄວາມຈໍາເປັນເເມ່ນສາມາດປຶກສາພວກເຮົາໄດ້. ຖ້າລູກຄ້າຊື້ເເລະຈ່າຍຫຼັງ 4ໂມງເເມ່ນພວກເຮົາຈະສົ່ງມື້ຕໍ່ໄປນີ້ກະລຸນາບອກເວລາທີລູກຄ້າສະດວກຮັບ.

  1. 1:00-2:00 ເເລງ

       2. 2:00-3:00 ເເລງ

      3. 3:00-4:00 ເເລງ

     4. 4:00-5:00 ເເລງ

     5. 5:00-6:00 ເເລງ

     6. 6:00-7:00 ເເລງ (ສໍາລັບລູກຄ້າທີຢູ່ເຂດດົງໂດກ ເເລະ ເຂດໂພນຕ້ອງເທົ່ານັ້ນ)

ຄໍາຖາມ: ຈະຈ່າຍຄ່າສິນຄ້າເເນວໃດ (ສໍາລັບນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)

ຄໍາຕອບ:

1.ລູກຄ້າສາມາດໂອນຄ່າສິນຄ້າເເລະຄ່າສົ່ງມາທາງທາງບັນຊີທະນາຄານຫຼື BCEL ONE.

2.ລູກຄ້າສາມາດມາເອົາສິນຄ້າເອງ.

Compare

Shopping Cart