ຫັອງເເຖວ ຕົວຢ່າງ05

ຫັອງວ່າງ

ຫັອງເເຖວ ຕົວຢ່າງ04

ຫັອງວ່າງ

12 ເດືອນ ຜ່ານມາ

it is near dongdok university. 100m far from dongdok  market

687 SqFt
ຫັອງເເຖວ ຕົວຢ່າງ03

ຫັອງວ່າງ

12 ເດືອນ ຜ່ານມາ

near Sathid high school  

345 SqFt
1
1
ຫັອງເເຖວ ຕົວຢ່າງ02

ຫັອງວ່າງ

ຫັອງເເຖວ ຕົວຢ່າງ02

1,000,000Kip / ເດືອນ
687 SqFt
2
1
ຫັອງເເຖວ ຕົວຢ່າງ01

ຫັອງວ່າງ

ຫັອງເເຖວ ຕົວຢ່າງ01

1,200,000Kip / ເດືອນ
123 SqFt
2